Những đoạn code thường dùng khi thiết kế website bằng wordpress

Những đoạn code thường dùng khi thiết kế website bằng wordpress

0 117

1.Code lấy bài viết mặt định.

Đoạn code đặt trong index sẽ lấy list bài viết mới nhất, Đặt trong category sẽ lấy danh sách bài viết của category đó, đặt trong single sẽ lấy nội dung của bài đó!.

2.Code lấy 10 bài viết mới nhất theo category.

  • showposts=10 sẽ lấy 10 bài viết mới nhất
  • cat=1  chỉ lấy các bài viết có cat_id bằng 1

3.Code lấy danh sách chuyên mục

Đây là đoạn code lấy danh sách các chuyên mục, ‘taxonomy’ => ‘category’ có nghĩa là lấy theo category.

4.Code tạo menu

Code này sẽ tạo 3 vị trí đặt menu như trên, Bỏ đoạn code nào vào file functions.php nhé

5.Code get menu

Đây là code get menu, chú ý ‘theme_location’ => ‘main_nav’,  đây là điểu kiệu chúng ta sẽ lấy menu nào, code này thường được chèn vào file header.php

6.Code tạo sidebar

Đây là code tạo ra 1 sidebar. Đặt code này vào file functions.php nhé!

7.Code get sidebar

Đây là code lấy sidebar ra ngoài, code này thường được đặt trong file sidebar.php

8.Code phân trang.

Code này thường chèn dưới đoạn code số 1 (Code get post mặt định)

9.Code crop ảnh úp lên media

Khi chèn đoạn code này vào file functions.php, hình ảnh upload lên media sẽ được từ động crop thành 4 kích thước như trên.

10.Code lấy ảnh thumbnail

Code này thường được đặt trong vòng lặp get post.

11.Code bài viết liên quan

Hiển thị bài viết liên quan theo tag

Hiển thị vài viết liên quan theo category

2 đoạn code này thường được đặt dưới nội dung bài viết, tức phần dưới của file single.php

12.Code tính lượt view cho bài viết

Đây là code tính lượt view cho bài viết. Code này được đặt trong file functions.php

Sử dụng: 

Chèn code này vào trong file single.php 

Hiển thị lượt view:

13.Code lấy nội dung bài viết rút gọn.

Đây là code lấy nội dung bài viết được chỉ định số từ nhất định. Cách dùng <?php echo teaser(30); ?>, Với được code trên mình sẽ lấy 30 từ đầu tiên trong bài viết!

14.Code lấy tất cả hình ảnh trong nội dung bài viết.

Chèn code này trong file functions.php, để hiển thị chúng ta dùng forech nó ra nhé!

15.Code lấy custom filed

16.Code like box facebook

17.Code share bài viết liên mạng xã hội

18.Code query bài viết theo custom filed

Query 1 custom filed.

Query nhiều filed

19.Code lấy bài viết ngẫu nhiên.

Đoạn code trên lấy 35 bài viết ngẫu nhiên.

20.Code lấy 10 comment mới nhất.

Đoạn code trên lấy 10 comment mới nhất có hình avatar

21.Code comment bằng facebook cho wordpress

22. Code tạo 1 sortcode đơn giản trong wordpress

Đây là sortcode list ra 10 vài viết ngẫu nhiên. Cách dùng là:

 

 

Nguồn :huykira.net

Bạn có thể quan tâm

Comments

Loading...